10 ສາເຫດທີ່ອາດຈະທຳລາຍສະໝອງ

ສ້າງຂື້ນເມື່ອ ວັນຈັນ, 27 ມີນາ 2017 02:01

10 ສາ​ເຫດ​ທີ່​ອາດ​ຈະ​ທຳລາຍ​ສະໝອງ

1. ບໍ່ກີນເຂົ້າເຊົ້າ:

ຫຼາຍຄົນຄີດວ່າການທີ່ບໍ່ກີນເຂົ້າເຊົ້ານັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ລະດັບນໍ້າຕານໃນເລືອດຕໍ່າແຕ່ນີ້ເປັນສາເຫດໃຫ້ ສານອາຫານໄປລ້ຽງສະໝອງບໍ່ພຽງພໍ ສາມາດເຮັດໃຫ້ສະໝອງເສື່ອມໄດ້.

2. ກີນອາຫານຫຼາຍເກີນໄປ:

ຈະເຮັດໃຫ້ຫຼອດເລືອດແດງໃນສະໝອງແຂງໂຕ ເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດພະ ຍາດຄວາມຈຳເຊື່ອມ

3. ການສູບຢາ:

ເປັນສາເຫດຂອງພະຍາດສະໝອງຟໍ່ ແລະ ພະຍາດຄວາມຈໍາເສື່ອມ.

4. ກີນຂອງຫວານຫຼາຍເກີນໄປ:

ຈະໄປສະກັດກັ້ນການດູດຊືມໂປຣຕີນແລະສານອາຫານທີ່ເປັນປະໂຫຍດເປັນສາເຫດຂອງ ການຂາດ ສານອາຫານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການພັດທະນາສະໝອງ.

5. ມົນລະພິດ: ສະໝອງເປັນພາກສ່ວນເຮັດວຽກໜັກທີ່ສຸດໃນຮ່າງກາຍການສູດດົມອາກາດທີ່ເປັນມົດລະພິດເຂົ້າໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ອົກຊີໃນສະໝອງມີໜ້ອຍ ສົ່ງຜົນໃຫ້ປະສິດຕີພາບໃນການເຮັດວຽກຂອງສະໝອງຫຼຸດລົງ

6. ການອຶດນອນ:

ເປັນເວລາດົນຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງສະໝອງຕາຍໄດ້ ສ່ວນການນອນຫຼັບເຮັດໃຫ້ສະໝອງໄດ້ພັກຜ່ອນ.

7. ການນອນເອົາຜ້າຫົ່ມປົກຫົວ:

ຈະເປັນການເພີ່ມຄາບອນໄດຣອ໋ອກໄຊໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ ແລະຫຼຸດອົກຊີໃຫ້ໜ້ອຍລົງ ສົ່ງຜົນໃຫ້ການເຮັດ ວຽກຂອງສະໝອງບໍ່ມີປະສິດຕິຜົນ.

8. ໃຊ້ສະໝອງເວລາທີ່ບໍ່ສະບາຍ:

ການເຮັດວຽກ ຫຼື ຮຽນໃນເວລາທີ່ບໍ່ສະບາຍ ຈະເຮັດໃຫ້ປະສີດຕິພາບການເຮັດວຽກຂອງສະໝອງຫຼຸດລົງ ຄືກັນກັບການທຳລາຍສະໝອງໄປໃນໂຕ.

9. ຂາດການໃຊ້ຄວາມຄິດ: ການຄິດເປັນສີ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການຝືກສະໝອງສ່ວນການຂາດການໃຊ້ຄວາມຄີດອາດເຮັດ ໃຫ້ສະໝອງ ຟໍ່ໄດ້.

10. ເປັນຄົນບໍ່ມັກເວົ້າ:

ທັກສະໃນການເວົ້າຈະເປັນໂຕສະແດງເຖີງປະສິດຕິພາບຂອງສະໝອງ.